KURS INSTRUKTORA SPORTU STRZELECKIEGO PZSS

Zapraszamy na kurs instruktora strzelectwa sportowego PZSS.
Termin: 17.09.2022 – 4.12.2022 ( system weekendowy)
Miejsce: Strzelnica Sportowa FORT Kobylany i sala wykładowa w Dobryniu Dużym ( Dobryń Duży 22)
Koszt : 2800 zł
Warunkiem zapisania się na kurs jest opłata w wysokości 1000zł na konto:
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510 – Bank BGŻ oddział Biała Podlaska
tytułem “kurs instruktorski”


Kurs składa się pakietu następujących szkoleń:
1. Instruktor Sportu w strzelectwie sportowym
2. Prowadzący strzelanie
3. Pierwsza pomoc przedmedyczna
4. Strzelectwo dynamiczne – praktyczne z broni bojowej.
W programie kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni: sportowej, krótkiej bojowej, gładkolufowej i maszynowej.
Kurs organizuje Ośrodek Szkolenia Agencja Ochrony COMMANDO z Warszawy.


Zgłoszenie na kurs:

Instruktorem sportu strzeleckiego może zostać osoba, która:

 1. Ukończyła 18 lat
 2. Posiada co najmniej wykształcenie średnie
 3. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub
  określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6
  czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
 4. Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu
  strzeleckiego
 5. Spełnia wszystkie poniższe warunki:
  a. Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
  b. Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby
  dopuszczonej do posiadania broni).
  c. Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z
  licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
 6. Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest
  pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych
  służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
 7. Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
 8. Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z
  wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
  przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej
  PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i
  umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu.