Składka członkowska na rok 2024

Zarządu Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach
z dnia 05 października 2022 roku w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2023 oraz lata kolejne.
Zarząd Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach na posiedzeniu
w dniu 05 października 2022 roku, działając na podstawie §21 pkt 8) i pkt 10)
Statutu Klubu Strzeleckiego “KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach z dnia 18 lutego
2017 roku, uchwala co następuje:


§1
Ustala się wysokość składki członkowskiej na rok 2023 oraz na lata kolejne, na kwotę
400 (czterysta) zł.
§2
Ustala się wysokość składki członkowskiej na rok 2023 oraz na lata kolejne, dla
członków zrzeszonych w „Sekcji kolekcjonerskiej dla służb mundurowych KS KALIBER” na kwotę 200
(dwieście) zł.


Składki należy wpłacać do 31 marca danego roku kalendarzowego.
45 2030 0045 1110 0000 0282 1510

BNP Paribas Biała Podlaska
tytułem składka członkowska na rok 2024 “imię i nazwisko”