Walne Zebranie Członków

Zarząd Klubu Strzeleckiego „KALIBER” z siedzibą w Małaszewiczach informuję, iż zwołuje
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu na dzień 17 lutego 2024 roku (sobota)
godzinę 18.45 w Świetlicy Wiejskiej w Dobryniu Dużym (Dobryń Duży 70a, 21-512 Zalesie),
a w przypadku braku wymaganego kworum, w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu
o godzinie 19.00.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie w pierwszym terminie Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu
  Klubu i stwierdzenie ważności Zebrania lub braku kworum.
 2. W przypadku braku kworum otwarcie Zebrania w drugim terminie i stwierdzenie ważności tego Zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Sekretarza Zebrania, Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania porządku obrad oraz Regulaminu Zebrania.
 5. Zatwierdzenie protokołu ze Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebrania Członków z dnia 25.02.2023 r.
 6. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności Klubu za rok 2023 w tym sprawozdania: „Bilans sporządzony na
  dzień 31.12.2023 r.” oraz „Rachunek Zysków i Strat za okres 01.01 – 31.12.2023 r.”
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań Zarządu Klubu.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Członkom Zarządu Klubu.
 11. Przedstawienie założeń budżetu na rok 2024 a w nim planowane wydatki na: zawody, kursy, szkolenia,
  rozwój strzelnicy, sekcję juniorów.
 12. Dyskusja nad przedstawionym budżetem i głosowanie nad jego przyjęciem.
 13. Wolne wnioski.
 14. Dyskusja.
 15. Zamknięcie Zebrania.